Overslaan en naar de inhoud gaan

Van vo naar Aventus Lyceum

Zit er op uw school een leerling die vastloopt in de klas? Of die door gezondheidsproblemen, topsport, andere activiteiten of omstandigheden een aangepast lesprogramma nodig heeft? Aventus Lyceum in Apeldoorn en Deventer helpt uw leerlingen graag. U kunt uw leerlingen van 16,  17 en 18 jaar of ouder met een gerust hart aan ons uitbesteden.

Vo-diploma via vavo

Aventus Lyceum biedt voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, kortweg vavo. Grootste voordeel van onze vavo? Uw leerling werkt in zijn eigen tempo aan zijn diploma voor de mavo (vmbo-tl), havo of het vwo. Langzamer, door de opleiding in deeltijd te volgen. Of sneller, door mavo, havo of vwo in 1 jaar te halen – mits de leerling voldoet aan de toelatingseisen voor deze trajecten.

Uitbesteding

Als een leerling op 1 oktober van het schooljaar nog geen 18 jaar is, dan kan hij/zij alleen met een uitbesteding worden ingeschreven (zie de informatie van de overheid en zie ook de tabel helemaal onderaan deze pagina). De vo-school is niet verplicht hieraan mee te werken. Deze regeling is in het leven geroepen om minderjarige gezakten de kans te bieden om, in deeltijd, op het vavo de opleiding af te ronden. Daarnaast is de regeling er ook om minderjarige leerlingen die vastlopen in het reguliere VO, op het vavo verder te laten studeren. In het convenant dat de vo-school en Aventus sluiten wordt afgesproken dat circa 5% van de rijksbijdrage voor de vo-school is en de overige 95% naar het Aventus Lyceum gaat. Vo-scholen mogen ook geslaagde leerlingen uitbesteden die een hoger niveau willen doen, mits de vo-school dat hogere niveau ook zelf aanbiedt. Het praktijkonderwijs, vso, aoc en het mbo kunnen niet uitbesteden. Een uitbestede leerling dient voor de intake het uitbestedingsformulier te laten invullen en ondertekenen door een bevoegd persoon van zijn/haar vo-school en dat ingevulde formulier mee te nemen naar de intake.  

Bijzondere trajecten

Naast reguliere en uitbestede leerlingen, volgt een aantal leerlingen bij Aventus Lyceum een bijzonder traject of een dubbeltraject. Hieronder leest u welke trajecten er aangeboden worden en onder welke voorwaarden uw leerlingen hieraan kunnen deelnemen. 

Het septemberexamen

Via dit traject kunnen leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 oktober alsnog het diploma halen en zo toch starten met een vervolgopleiding. Leerlingen die via dit traject voldoen aan de slaagregeling ontvangen halverwege september een diploma.

Toelatingseisen septemberexamen:

 • De ‘wegduim-regeling’ van dit schooljaar telt in het septembertraject niet meer. Alle vakken tellen dus mee in de slaagregeling! Heeft een leerling bijvoorbeeld nu 3 onvoldoendes op zijn of haar eindlijst (waarvan hij of zij er 1 nu mag wegduimen), dan tellen die wel alle drie in het septembertraject. 
 • Via het septembertraject kunnen vakken met een CE niet opgehoogd worden. 
 • Is uw leerling gezakt op de 5,5-regel? Dan kan dit niet verbeterd worden via het septembertraject. 
 • Het septemberexamen is alleen toegankelijk voor leerlingen die in 2021-2022 (of eerder) examen hebben gedaan (mavo/vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt zijn.
 • Het septemberexamen is toegankelijk voor 18-plussers. Leerlingen van 16 of 17 jaar kunnen deelnemen aan dit traject door middel van een uitbesteding. In alle gevallen betalen leerlingen zelf het examengeld.
 • Is de leerling gezakt omdat het combinatiecijfer te laag is? Dan kan via het septemberexamen het cijfer voor Maatschappijleer opgehoogd worden. Je moet hier dan zelfstandig in de zomervakantie mee aan de slag gaan. Je kan in het septemberexamen NIET het profielwerkstuk verbeteren. 
 • Is de leerling gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoet hij of zij wel aan de zakslaagregeling voor de mavo of de havo als hij of zij één vak laat vallen? Dan kan via het septemberexamen alsnog het diploma behaald worden. Bijvoorbeeld: de leerling heeft vwo gedaan, maar heeft drie vijven behaald voor Wiskunde A, Economie en Frans. In dat geval kan de leerling een havodiploma behalen door Frans te laten vallen. Daarmee wordt voldaan aan de zakslaagregeling voor een volwaardig havodiploma.
  Let op: door het wegvallen van de ‘wegduim-regeling’ in het septembertraject, is het zeer onwaarschijnlijk dat er leerlingen via deze route in aanmerking komen voor het septembertraject. 
 • Voor het tweede jaar gezakt? Dan kunnen we via het septemberexamen de cijferlijsten van beide jaren combineren tot één lijst, waarmee de leerling dan misschien wel voldoet aan de slaagregeling. Per vak nemen we dan het hoogste SE en CE resultaat van één van beide jaren. Let op: van het schooljaar 2019-2020 nemen we uiteraard alleen het SE resultaat over (er is geen CE). Van de schooljaren daarvoor en van het huidige schooljaar nemen we wél het SE en CE resultaat over.
 • De zakslaagregeling van 2022-2023 gelden bij het septemberexamen. Dat betekent dat de versoepelde slaagregeling van 2021-2022 niet meer geldt. 
 • Afgezien van leerlingen die Maatschappijleer bij ons afronden, moeten leerlingen een schrijfopdracht in het kader van het profielwerkstuk maken om gediplomeerd te kunnen worden. 
 • Het examengeld bedraagt voor alle leerlingen (ook voor uitbestede leerlingen) € 350. 

Klik hier voor meer info en aanmelden septemberexamen.

Het VAVO-HO traject

Het VAVO-HO traject is een traject van Saxion (Deventer, Enschede) waarbij een leerling zonder diploma toch alvast mag beginnen met een hbo-opleiding. De toelatingseisen voor dit traject worden bepaald door Saxion (zie alle eisen op: Toelatingseisen | Hogeschool Saxion). Die zijn onder andere op dit moment:

 • De leerling is maximaal 1 keer gezakt.
 • De leerling is gezakt op maximaal 1 vak, met 1 punt te kort. Hij/zij heeft bijvoorbeeld drie vijven en twee zevens.
 • De leerling mag 1 of 2 vakken bij ons volgen en ondertussen een hbo opleiding volgen.
 • Voor het Aventus Lyceum gelden geen aanvullende eisen, naast de al bestaande toelatingseisen die wij hebben.
 • Je hebt niet een 4 én een 5 bij de kernvakken, bij de overige vakken geen cijfer lager dan 4 en niet meer dan 3 onvoldoendes.
 • Je gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3.
 • Je moet als leerling voldoen aan de vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn bepaald.
 • De leerling krijgt geen studiefinanciering en ov-kaart, omdat het officieel geen student is op het Saxion, maar een cursist. De leerling heeft wel recht op scholieren tegemoetkoming, omdat het een leerling bij ons is. Aanmelden voor dit traject moet zowel bij Saxion gebeuren (daar geldt een speciaal aanmeldtraject voor) als bij Aventus (bij ons geldt de reguliere inschrijfprocedure).

Dubbeltrajecten (bijzondere instroom)

1) Mavo afronden én alvast starten met je mbo-opleiding niveau 4   
Heeft uw leerling de mavo nét niet afgerond, maar wil hij of zij wel graag alvast starten op het mbo? Met dit traject is het mogelijk om vmbo-tl leerlingen zonder diploma te plaatsen op de mbo4 opleiding van hun keuze én daarnaast via het vavo de resterende mavo-certificaten te behalen – en daarmee het mavodiploma. Dit dubbeltraject hoort bij de bijzondere instroom.  
Dit dubbeltraject is bestemd voor vmbo-leerlingen theoretische leerweg zonder diploma die het behalen van één of maximaal twee certificaten mavo/vmbo-tl met een mbo-4 opleiding bij Aventus willen combineren. Dit traject biedt leerlingen de mogelijkheid om alsnog het vmbo-tl-diploma te halen, terwijl ze ook alvast starten met een mbo4-opleiding. 

2) Mbo 3 + 4 & keuzedeel havo (doorstroom hbo)
Heeft uw leerling de mavo afgerond en wil hij of zij uiteindelijk naar het hbo, maar is havo nog net even te lastig? Dan is het ook mogelijk om na de mavo een mbo4-opleiding naar keuze te doen en daarnaast extra vakken te volgen op havoniveau bij Aventus Lyceum. Dit maakt de doorstroom naar het hbo een stuk makkelijker! De leerling kan bijvoorbeeld nuttige havocertificaten halen voor een succesvoller start op het hbo. Leerlingen doen twee jaar over deze vakken. Het advies is om aan het begin van de mbo-opleiding ook meteen met de havovakken te starten.

3) Kansrijk van Entree naar Lyceum (vavo)
In dit maatwerktraject is het mogelijk om een Entreeopleiding te combineren met een Lyceumtraject (vavo). Leerlingen volgen dan een voltijds Entree-opleiding en een deeltijd Lyceumtraject.

Klik hier voor meer info over dubbeltrajecten.

Plaatsingscriteria vavo

In het schema hieronder staan de plaatsingscriteria per doelgroep/leeftijd, per traject nog eens kort beschreven:

Instroomschema vavo

Meer weten?

Heeft u vragen over Aventus Lyceum of over een van de bijzondere trajecten? Neem dan contact op met:

 • Mavo Apeldoorn: Conny Paas (c.paas@aventus.nl)
 • Havo Apeldoorn: Annemieke de Roo (a.deroo@aventus.nl) 
 • Havo en vwo Deventer: Wilbert Smeets (w.smeets@aventus.nl)