Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbesteden

Het professionele en maatschappelijk betrokken karakter van Aventus wordt ook vertaald naar de inkoop en aanbestedingsfunctie. Aventus wil als een toonaangevende en professionele opdrachtgever bekend zijn in de markt.

Europees aanbesteden

Als publiekrechtelijke instelling is Aventus gehouden aan de regels voor Europees aanbesteden. Om potentiële leveranciers op een eenvoudige wijze kennis te laten nemen van haar aanbestedingsvoornemens publiceert Aventus, al dan niet in samenwerking mat andere (onderwijs)partners, op www.tenderned.nl .Op deze site worden aanbestedingen aangekondigd en kunnen per aanbesteding de relevante documenten worden gedownload.

Inkoopvoorwaarden

Voor alle overeenkomsten die Aventus aangaat bij het verwerven van goederen, diensten en werken stelt Aventus Inkoopvoorwaarden. Voor zover het niet verplicht is, door wet en regelgeving -voor specifieke onderwerpen- vastgestelde voorwaarden te gebruiken, zijn per juli 2021 de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden FSR’ van toepassing. Die voorwaarden zijn hier te downloaden: “Algemene inkoopvoorwaarden FSR”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Aventus zal zoveel mogelijk bij aanbestedingen het maatschappelijk karakter van de onderwijsinstelling onder de aandacht brengen en (potentiële) leveranciers uitdagen mee te denken over onderwijsparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van leer-werkplaatsen of stageplaatsen. Op www.pianoo.nl staan diverse voorbeelden over duurzaam inkopen, maar vooral over de samenwerking in deze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij maken graag gebruik van ervaringen uit de markt maar laten ons ook graag verassen door nieuwe ideeën.

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Elke aanbestedende organisatie, zo ook Aventus, moet een klachtenmeldpunt ingericht hebben. Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding aan de bestedende dienst, waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Het klachtenmeldpunt aanbestedingen is het aanspreekpunt binnen Aventus, als aanbestedende dienst, dat onafhankelijk en met een frisse blik de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de aanbestedende dienst. De persoon die de klacht behandelt is niet direct betrokken (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding. Klachten, gericht aan Aventus en met betrekking tot aanbesteding kunnen worden gericht worden aan:
aanbestedingsklacht@aventus.nl, tenzij anders in de aanbestedingsstukken is vermeld.

Kijk voor informatie over de klachtenafhandeling bij aanbesteden op www.pianoo.nl.

Tot slot

Indien er van de standaard werkwijze wordt afgeweken zal dat altijd vermeld worden in de aanbestedingsstukken. Wat per aanbesteding wordt beschreven is telkens van kracht voor die aanbesteding.
Mocht u nog vragen hebben over inkopen en aanbesteden in relatie tot Aventus dan nodigen wij u uit deze te stellen op het volgende adres: inkoop@aventus.nl.