Aanbesteden

Het professionele en maatschappelijk betrokken karakter van Aventus wordt ook vertaald naar de inkoop en aanbestedingsfunctie. Aventus wil als een toonaangevende en professionele opdrachtgever bekend zijn in de markt.

Europees aanbesteden

Als publiekrechtelijke instelling is Aventus gehouden aan de regels voor Europees aanbesteden. Om potentiële leveranciers op een eenvoudige wijze kennis te laten nemen van haar aanbestedingsvoornemens publiceert Aventus, al dan niet in samenwerking mat andere (onderwijs)partners, op www.tenderned.nl .Op deze site worden aanbestedingen aangekondigd en kunnen per aanbesteding de relevante documenten worden gedownload.

Inkoopvoorwaarden

Voor alle overeenkomsten die Aventus aangaat bij het verwerven van goederen, diensten en werken, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Aventus van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn begin 2014 herzien en hier te downloaden:
Algemene inkoopvoorwaarden Aventus (pdf).
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Aventus zal zoveel mogelijk bij aanbestedingen het maatschappelijk karakter van de onderwijsinstelling onder de aandacht brengen en (potentiële) leveranciers uitdagen mee te denken over http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopenonderwijsparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van leer-werkplaatsen of stageplaatsen. De duurzaamheidcriteria, zoals opgesteld door AgentschapNL (www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen), worden standaard als eis gehanteerd voor het betreffende segment.
 

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Elke aanbestedende organisatie, zo ook Aventus, moet een klachtenmeldpunt ingericht hebben. Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding aan de bestedende dienst, waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Het klachtenmeldpunt aanbestedingen is het aanspreekpunt binnen Aventus, als aanbestedende dienst, dat onafhankelijk en met een frisse blik de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de aanbestedende dienst. De persoon die de klacht behandelt is niet direct betrokken (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding.
Klachten, gericht aan Aventus en met betrekking tot aanbesteding kunnen worden gericht worden aan: aanbestedingsklacht@aventus.nl.

Kijk voor informatie over de klachtenafhandeling bij aanbesteden op www.pianoo.nl.