Overslaan en naar de inhoud gaan

Begeleiding BPV Entreeschool

BPV Stage Entree

Binnen de Entreeschool werken we volgens het Handboek Begeleiding van Aventus. De studieloopbaanbegeleiders (slb'ers) begeleiden de studenten gedurende de Entree loopbaan zowel op school als tijdens de BPV (beroepspraktijkvorming: stage). Op die manier leert de begeleider de student kennen en erkennen en kan hij de student begeleiden naar de volgende stap. De relatie van de student met de begeleider is voorwaardelijk. 

Samen doelen stellen

De begeleiding van de student is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Door begeleiding en coaching worden ze gestimuleerd om te worden wie ze zijn. Begeleiding gaat niet over de student, maar gebeurt samen met de student. Begeleiding betekent samen met de student doelen stellen, maar ook sturen, steunen en reflecteren zodat de doelen behaald kunnen worden. Aan de hand van het afsprakenformulier in de BPV gids worden doelen gesteld samen met de student. 

Intensief en in kleine stapjes

De Entreestudent heeft intensieve begeleiding nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld om instructie in kleine stapjes, vaak feedback geven of het goed gaat en zo nodig bijsturen met nieuwe instructies. 

Positieve benadering

Een Entree-student heeft vaak weinig zelfvertrouwen, zeker als het om leren gaat. Daarom is het belangrijk dat hij regelmatig succes ervaart in zijn stage. Als de student routine kan opbouwen in bepaalde werkzaamheden, zal hij uiteindelijk goed presteren. Dat is een positieve ervaring. Uw manier van feedback geven levert ook een bijdrage. Help de student zien wat hij goed doet en kan, en op welke punten hij vooruit is gegaan. Dat kan een stimulans zijn om ook te leren op punten die nog beter kunnen. 

Jobcoaching

Om de studenten succesvol door te laten stromen naar de arbeidsmarkt of mbo niveau 2 biedt Aventus extra begeleidingen nazorg aan. Dit doen we in de vorm van jobcoaching in het laatste jaar van de opleiding en in het eerste arbeidsjaar. Door in het laatste jaar te starten met de begeleiding wordt het makkelijker om de studenten na diplomering in beeld te houden en eventueel verdere ondersteuning te bieden, zoals:

  • hulp bij het vinden van een stage- of werkplek
  • ondersteuning op de werkvloer (stage en werk)
  • werknemersvaardigheden ontwikkelen

Op basis van de behoefte van de studenten worden ook workshops aangeboden. Je kunt hierbij denken aan een workshop ‘leren netwerken’ of ‘solliciteren'. 

Samenwerking met de school

Nauw overleg met de school is van belang. De slb'er van school kent de student al als deze bij u binnenkomt en kan vertellen over zijn mogelijkheden en beperkingen. Ook kan hij vertellen over de manier van leren die de meeste kans op succes geeft, want elke individuele student is verschillend. Als de student een aantal dagen in de week op het bedrijf is en een aantal dagen per week op school, zullen docenten op school proberen aan te sluiten bij wat de student heeft ervaren in de stage. Er zijn voor de student mogelijkheden om aan de slag te gaan met leerstof en oefeningen die zijn functioneren in de stage ondersteunen. Daarvoor is terugkoppeling nodig van de ervaringen die de student opdoet tijdens zijn werk in uw bedrijf en ook van uw ervaringen met de student tijdens de stagedagen. Het komt erop neer dat u met de slb'er vanuit de school afspreekt hoe die terugkoppeling plaats gaat vinden. Tijdens de stageperiode is er een intensieve samenwerking met Aventus.

Studieloopbaanbegeleiding Aventus Entree

De studieloopbaanbegeleider heeft minimaal drie contactmomenten tijdens de stage.

Het eerste contactmoment is bij aanvang van de BPV-periode. Er zal telefonisch een gesprek plaatsvinden met de praktijkopleider, waarin besproken wordt hoe de BPV-periode is gestart. Dit contactmoment zal in de eerste week van de stage plaatsvinden.

Het tweede contactmoment is om een nulmeting af te spreken tijdens een BPV bezoek. Deze vindt plaats nadat de student 5 weken op stage is. De praktijkopleider beoordeelt de BPV op de punten in de checklist die in de BPV-gids opgenomen is. 

Het derde contactmoment is als de student minimaal 320 uur stage gelopen heeft. De praktijkopleider beoordeelt dan nog een keer de BPV op de werkvloer. Dit is de voortgangsmeting. Dit formulier is ook opgenomen in de BPV-gids. 

Wanneer de student de voortgangsmeting op alle punten voldoende gescoord heeft worden er afspraken gemaakt over de Proeve van Bekwaamheid. Staan er nog ontwikkelpunten (onvoldoendes) in de voortgangsmeting dan heeft de student nog meer tijd nodig om op alle punten voldoende te scoren. Dit alles in overleg met de slb'er en praktijkopleider. 

Afsprakenformulier

Bij de start van de stage wordt samen met de praktijkopleider het afsprakenformulier besproken en deels ingevuld. Voorafgaand aan het praktijkexamen wordt het afsprakenformulier volledig gemaakt. In het afsprakenformulier staat precies beschreven op welke onderdelen de student geëxamineerd wordt. 

Proeve van Bekwaamheid

Als de voortgangsmeting voldoende is, worden er afspraken gemaakt over de proeve. De proeve staat in een ander boekje. De proeve bestaat uit een examenopdracht op de stage of in een simulatie omgeving. De student stopt met zijn stage wanneer minimaal 400 stage uren afgetekend zijn door de praktijkopleider en geregistreerd zijn in het digitale systeem van Aventus. En de proeve met een voldoende beoordeeld is. 

Verloop stageproces 

 

Verloop stageproces Entree