Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor sollicitanten

Aventus verwerkt van zijn sollicitanten persoonsgegevens. Aventus vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Aventus is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij jou informatie over de omgang met jouw persoonsgegevens. 

Waarom wij gegevens van jou verwerken

Aventus verwerkt van jou persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen naar jou als mogelijk toekomstig werknemer te kunnen uitvoeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld jouw gegevens nodig om jou aan te melden als kandidaat voor een vacature. 
Gegevens die niet nodig zijn voor de sollicitatie zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. 

Welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten gegevens van jou, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van jou hebben gekregen. Je kan hierbij denken aan jouw contactgegevens en jouw opgedane ervaringen. Als je weigert deze gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om te kunnen solliciteren bij Aventus.

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Bij het verwerken van jouw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als kandidaat werkgever na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen. 

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van jouw gegevens voor de doeleinden die hier al zijn genoemd. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van ICT-applicaties om jouw sollicitatie bij te houden. Dit is dan echter altijd onder de verantwoordelijkheid van Aventus. 
Wij zullen jouw gegevens niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij jouw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Wij zullen jouw gegevens zoveel mogelijk gecodeerd bewaren. Daarnaast bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een bewaartermijn van 4 weken nadat vacature is vervuld, tenzij je nadrukkelijk laat weten akkoord te gaan met een bewaartermijn van 1 jaar om in aanmerking te komen voor andere vacatures. 

Jouw rechten als sollicitant

Als sollicitant bij Aventus stellen wij jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken. 

Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Aventus. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen aan jou of aan een andere organisatie. 

Wil je een dergelijk verzoek indienen? Stuur dan een e-mail naar privacy@Aventus.nl. 

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens dan kun je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (privacy@Aventus.nl ). Indien jouw probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je je melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).