Van vo naar Aventus Lyceum

Zit er op uw school een 16- of 17-jarige leerling die vastloopt in de klas? Of die door gezondheidsproblemen, topsport, andere activiteiten of omstandigheden een aangepast lesprogramma nodig heeft? Aventus Lyceum in Apeldoorn en Deventer helpt. U kunt uw leerlingen met een gerust hart aan ons uitbesteden.

Vo-diploma via VAVO

Voor deze leerling vindt u bij ons het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, kortweg vavo. Grootste voordeel van onze vavo? Uw leerling werkt in zijn eigen tempo aan zijn diploma voor de mavo (vmbo-tl), havo of het vwo. Langzamer, sneller of via een deeltijdstudie, precies zoals bij úw leerling past.
 

Uitbesteding

Als een leerling op 1 oktober van het schooljaar nog geen 18 jaar is, dan kan hij/zij alleen met een uitbesteding worden ingeschreven (zie de informatie van de overheid). De vo-school is niet verplicht hieraan mee te werken. Deze regeling is in het leven geroepen om minderjarige gezakten de kans te bieden om deeltijd op het vavo de opleiding af te ronden. Daarnaast is het ook geschikt om minderjarige leerlingen die vastlopen op het vavo verder te laten studeren. In het convenant dat de vo-school en Aventus sluiten wordt afgesproken dat circa 5% van de rijksbijdrage voor de vo-school is en de overige 95% naar het Aventus Lyceum gaat. Vo-scholen mogen ook geslaagde leerlingen uitbesteden die een hoger niveau willen doen, mits de vo-school dat hogere niveau ook zelf aanbiedt. Het praktijkonderwijs, vso, aoc en het mbo kunnen niet uitbesteden.

Een uitbestede leerling dient voor de intake het uitbestedingsformulier te laten invullen en ondertekenen door een bevoegd persoon van zijn/haar vo-school en dat ingevulde formulier mee te nemen naar de intake.  

Leerling uitbesteden?

Download hier het uitbestedingsformulier.
 

Bijzondere trajecten

Het septembertraject

Via het septembertraject kan een leerling in september van het volgende schooljaar alsnog een diploma behalen en dus zonder vertraging starten op een vervolgopleiding. Er zijn diverse mogelijkheden binnen dit traject:

 • Een leerling is gezakt op het combinatiecijfer (bestaande uit minimaal het profielwerkstuk en maatschappijleer). Via het traject kan het hele maatschappijleer-cijfer verbetert worden. De leerling gaat in de zomervakantie zelfstandig de stof bestuderen en voltooid uiterlijk eind augustus het volledige schoolexamenprogramma van maatschappijleer (schriftelijke toets en praktische opdrachten). Ze hebben daarbij recht op 1 herkansing. Als het resultaat voldoende is om te slagen, dan krijgen ze medio september een diploma. Let op: het profielwerkstuk kan NIET verbetert worden via dit traject. Slagen ze niet? Dan kunnen ze alsnog bij ons ingeschreven worden om via de reguliere weg het diploma te behalen.
 • Een leerling is gezakt op een vak dat geen CE kent en niet van belang is voor een diploma. Te denken valt aan: godsdienst (in het combinatiecijfer), anw voor de havo, CKV, gym/LO. Als dat vak verwijderd wordt uit het vakkenpakket, waardoor de leerling voldoet aan de slaagregeling, dan krijgt het alsnog een diploma in september. De leerling moet wel een schrijfopdracht uitvoeren.
 • Een leerling is gezakt op havo of vwo niveau, maar wil op een lager niveau alsnog zijn/haar diploma halen. Dat kan in sommige gevallen, omdat op een lager niveau 1 examenvak minder nodig is. Als dat vak eruit wordt gehaald en de leerling voldoet daarmee wel aan de slaagregeling, dan krijgt het op een niveau lager een diploma. Ook hiervoor moet de leerling een schrijfopdracht uitvoeren. Te denken valt aan: het laten vallen van de 2e moderne vreemde taal (bij vwo), voor een havo-diploma. Of het 8e/7e vrije keuze vak van vwo naar havo, of van havo naar vmbo-tl.
 • De leerling moet voldoen aan de slaagregeling van het nieuwe schooljaar.
 • De kosten zijn altijd 350 euro, op rekening van de leerling. Minderjarige leerlingen moeten altijd uitbesteed worden, maar worden per 1 oktober uitgeschreven, waardoor er voor de uitbestede school geen kosten aan verbonden zijn.
 • Een leerling die tweemaal is gezakt kan via het septembertraject de cijferlijsten van beide jaren combineren om zo alsnog aan de slaagregeling te voldoen. Te denken valt aan een leerling die in het 2e examenjaar onvoldoendes van het 1e jaar heeft weggewerkt, maar op andere vakken juist onvoldoendes heeft gehaald. Wij pakken voor elk vak het hoogste/beste resultaat en maken daar 1 nieuwe eindlijst van.

Het VAVO-HO traject

Het VAVO-HO traject is een traject van Saxion (Deventer, Enschede) waarbij een leerling zonder diploma toch alvast mag beginnen met een hbo-opleiding. De toelatingseisen voor dit traject worden bepaald door Saxion. Die zijn op dit moment:

 • De leerling is maximaal 1 keer gezakt.
 • De leerling is gezakt op maximaal 1 vak, met 1 punt te kort. Hij/zij heeft bijvoorbeeld drie vijven en twee zevens.
 • De leerling mag 1 of 2 vakken bij ons volgen en ondertussen een hbo opleiding volgen.
 • Voor het Aventus Lyceum gelden geen aanvullende eisen, naast de al bestaande toelatingseisen die wij hebben.
 • De leerling krijgt geen studiefinanciering en ov-kaart, omdat het officieel geen student is op het Saxion, maar een cursist. De leerling heeft wel recht op scholieren tegemoetkoming, omdat het een leerling bij ons is. Aanmelden voor dit traject moet zowel bij Saxion gebeuren (daar geldt een speciaal aanmeld-traject voor) als bij Aventus (bij ons geldt de reguliere inschrijfprocedure).