Instroom van ongediplomeerde vmbo-leerlingen naar Aventus

Uw leerlingen hebben zich al enige tijd geleden kunnen aanmelden voor een opleiding bij Aventus. Daar zijn wellicht ook leerlingen bij die nu het examen hebben gedaan maar geen diploma hebben behaald. Deze leerlingen kunnen het beste het schooljaar overdoen op uw eigen school om te proberen alsnog het vmbo-diploma te behalen.

Lukt dit niet of zijn er bepaalde omstandigheden waardoor dit niet mogelijk is, dan zijn er voor deze leerlingen bij Aventus drie mogelijkheden:

 1. Het Aventus Lyceum als de leerling de theoretische leerweg heeft gedaan
 2. De Entreeopleiding
 3. Een mbo-opleiding op één niveau lager dan waar de leerling recht op zou hebben wanneer de leerling het vmbo-diploma had behaald. Het betreft dus een mbo-opleiding van niveau 2 of 3 als de leerling de kader beroeps- of de gemengde- of theoretisch leerweg heeft gedaan. Leerlingen die de basis beroepsgerichte leerweg hebben gedaan zijn uitsluitend toelaatbaar tot de Entreeopleiding.

Toelatingsonderzoek

Om voor een mbo-opleiding van niveau 2 of 3 in aanmerking te komen moet de leerling een toelatingsonderzoek doen. Hiervoor ligt het initiatief bij de decaan van de vo-school. Door middel van het formulier “Toelatingsverzoek ongediplomeerde instroom” kan de decaan een verzoek indienen voor het laten uitvoeren van een toelatingsonderzoek. Met dit verzoek motiveert de decaan waarom het voor de leerling beter is door te stromen naar een mbo-opleiding i.p.v. te proberen het vmbo-diploma alsnog te behalen.

Klik op de afbeelding om het processchema "Ongediplomeerde instroom van vmbo-leerlingen" te bekijken.

Voorwaarden voor het toelatingsonderzoek

Het uitvoeren van een toelatingsonderzoek kan uitsluitend plaatsvinden als:

 1. De leerling zich digitaal via de website van Aventus opnieuw heeft aangemeld voor een opleiding
 2. Tijdens het aanmelden moet de leerling in de aanmeldmodule het veld: "aanmelden proces ongediplomeerde instroom" aankruisen
 3. De decaan samen met de leerling het online formulier "Toelatingsverzoek ongediplomeerde instroom” volledig heeft ingevuld en ingediend. Verzoeken kunnen via de knop hieronder worden ingediend

Let op!

 • Uitsluitend in de periode van 25 juni tot en met 13 juli kan de leerling zich opnieuw aanmelden voor een opleiding en kunnen de decaan en leerling samen het formulier "Toelatingsverzoek ongediplomeerde instroom” invullen
 • Als een decaan - voorafgaand aan het toelatingsonderzoek - graag contact wil hebben met een medewerker van het studiekeuzeadvies-team dan kan dat door een mail te sturen naar Charles van der Wal of Pieter Sijtsma (c.vanderwal@aventus.nl of p.sijtsma@aventus.nl). Eén van beiden neemt dan z.s.m. contact op
 • Het toelatingsonderzoek zelf wordt uitgevoerd door het Loopbaan Expertise Centrum (LEC).
 • Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een uitspraak gedaan over de kans van slagen voor het betreffende mbo-niveau.

Advies naar aanleiding van het toelatingsonderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat de leerling kans heeft het betreffende mbo-niveau te halen, krijgt de leerling een positief advies voor wat betreft de cognitieve capaciteiten. Met dit positieve advies kan een start gemaakt worden met de eventuele plaatsing van de leerling bij de betreffende opleiding. Bij een negatieve uitkomst is alleen toelating tot de Entreeopleiding of het Aventus Lyceum (bij een vmbo-tl leerling) mogelijk.

Het studiekeuzeadvies-team zorgt er voor dat zowel de leerling als de decaan het rapport van het onderzoek ontvangt.

Plaatsing van de leerling

Bij een positief advies van het LEC krijgt de leerling een maatwerkgesprek met een loopbaanexpert van de sector (LES). In de meeste gevallen zal het maatwerkgesprek aan het eind van de zomervakantie plaatsvinden. Als hier een positief advies gegeven wordt neemt de teammanager van de opleiding een definitief besluit. De studentadministratie zorgt er voor dat de leerling na afronding van het toelatingsonderzoek alle benodigde informatie ontvangt.

Deadlines

Op basis van de data waarop (her)examenuitslagen voor de vo-scholen bekend worden gemaakt, zijn er voor dit schooljaar onderstaande afspraken over deadlines gemaakt:

De decaan van de vo-school kan in de periode van 25 juni t/m 13 juli samen met de leerling digitaal een verzoek tot toelatingsonderzoek indienen via de website van Aventus en krijgt de garantie dat:

 1. het toelatingsverzoek uitgevoerd kan worden;
 2. het advies op basis van het onderzoek bekend gemaakt zal worden op uiterlijk 20 juli.

Tenslotte

Of de leerling geplaatst kan worden bij de betreffende opleiding zal naar alle waarschijnlijkheid pas na de zomervakantie duidelijk zijn.